Generalforsamling, fællesspisning og ny citykoordinator

Tirsdag den 17. april 2018, kl. 17:30-21:00

 • 17.30: Ankomst
 • 17.30-18.30: Fællesspisning
 • 18.30-19.00: Mød den nye Citykoordinator i Lyngby, og hør mere om, hvordan foreninger og handelsliv kan lave spændende ting sammen, v. Line Barklund
 • 19.00-21.00: Generalforsamling
Læs resume af årsberetning 2017 her.

Generalforsamlingen afholdes på ”Loftet”
Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby

 

Vi starter med fællesspisning fra kl. 17.30 (husk tilmelding til spisning senest tirsdag d. 10. april). Der serveres kaffe og te under selve generalforsamlingen, som starter kl. 19:00 med dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
På foreningens hjemmeside vil der ved indkaldelse til generalforsamling foreligge et resume af årsberetning, samt hvem der er på valg og hvem der (gen)opstiller. Det er dog også muligt at lade sig opstille på selve generalforsamlingen.
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Fremtidige mål
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg til bestyrelsen og suppleanter
 • Valg af bestyrelsesformand (lige år)
 • Valg af næstformand (ulige år)
 • Valg af kasserer (lige år)
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 
Indkomne forslag, revideret regnskab og forslag til kontingent offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret forudsætter betalt medlemskab og er begrænset til én stemme pr. forening. Ved nytegnet medlemskab skal kontingentet være indbetalt senest 15. januar, for at have stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt (max. 1 fuldmagt pr. fremmødt medlem).
 

Med venlig hilsen
 
Niels-Erik Pedersen (formand) og bestyrelsen
Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk