Skip to main content

Selvhjælp


Hvad er en selvhjælpsgruppe?

• En selvhjælpsgruppe er et fællesskab, hvor mennesker kan bearbejde deres problemer i mødet med andre, der står i samme livssituation eller har været igennem lignende oplevelser.
 
• I en selvhjælpsgruppe oplever deltagerne ofte, at de ikke er alene med deres problem. Gruppen er et frirum med en klar struktur og trygge rammer, hvor deltagerne kan dele deres historier, spejlesig i hinanden, lytte til og lære af hinanden.
 
• En selvhjælpsgruppe kan ikke sidestilles med behandling eller terapi, men er et møde mellem mennesker, der hjælper hinanden.
 
• Selvhjælpsgrupperne igangsættes ud fra deltagerønsker og lokale behov, og gruppeemnerne er ikke begrænset til specifikke målgrupper. Alle med ønsker og behov for et gruppefællesskab kan henvende sig.
 
• Selvhjælpsgrupper igangsættes som oftest af mindst én frivillig, der faciliterer gruppen, så længe der er behov for det.
 
• Der er tavshedspligt for både deltagere og frivillige, og selvhjælpsgrupperne er uafhængige af offentlige, behandlingsmæssige, kommercielle, politiske og religiøse interesser.
 
3 fælles værdier for selvhjælpsgrupper
 
Gensidighed
Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. Ved at dele erfaringer, tanker og oplevelser får deltagerne støtte samtidig med, at de hjælper hinanden. Deltagerne udvikler sig i kraft af det, der sker imellem dem i gruppen. Alle deltagere bidrager til fællesskabet, men ikke nødvendigvis lige meget eller på samme tid
Ligeværdighed
I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne på et ligeværdigt grundlag. Der er ingen eksperter, men mennesker i samme livssituation med fælles udfordringer eller problemstillinger, som tilbyder og modtager støtte baseret på fælles forståelse og respekt. Deltagernes ønsker, meninger og behov har samme værdi og behandles med samme alvor af fællesskabet.
 
Medmenneskelighed
Selvhjælpsgrupper er ikke terapi eller behandling, men et møde mellem mennesker, der ved at dele deres erfaringer finder styrken i fællesskabet til at skabe forandringer i deres eget liv. Alle bliver set, hørt og taget alvorligt i selvhjælpsgruppen, hvor dialogen baserer sig på tillid, respekt og anerkendelse for den enkelte i fællesskabet.
 
Hvad deltagerne siger
Mange deltagere fortæller, at de i selvhjælpsgrupperne oplever:
• At de bliver set, hørt og forstået
• At de kan genkende hinandens følelser og tanker
• At de føler sig mindre ensomme og socialt isolerede
• At de får indsigt i og afklaring af egen situation
• At de bliver bedre til at tale om det, der er svært
• At de bliver bedre til at mestre deres livssituation
• At de oplever mere kontrol over eget liv og styrken til at handle
 
Netværksgrupper
 
Netværksgruppper adskiller sig fra selvhjælpsgrupper. En netværksgruppe er ikke nær så problemorienteret, som en selvhjælpsgruppe er. Netværksgruppernes formål er, at danne netværk mellem mennesker i samme situation, og derigennem danne styrkende fællesskaber.

Start en selvhjælpsgruppe

Har du spottet et behov eller har du en idé til en selvhjælpsgruppe, vil vi meget gerne hjælpe dig i gang.
Nogle gange er det nemlig meget lidt, der skal til og ofte bliver en god idé ikke til andet end en god idé. Det kan være svært at komme i gang, hvis man ikke lige ved, hvordan man skal gribe det an.

Følgende spørgsmål og overvejelser kan være en god start og hjælp til, at få konkretiseret den gode idé:

  • Hvad er en selvhjælpsgruppe?
  • Hvorfor en selvhjælpsgruppe?
  • Hvilke værdier bygger selvhjælpsgrupper på?
  • Hvordan starter jeg en selvhjælpsgruppe, og hvordan er det videre forløb?
  • Hvem skal være igangsættere for gruppen?
  • Hvad er igangsætternes rolle?
  • Hvordan bliver man en god igangsætter?
  • Hvordan afslutter man en selvhjælpsgruppe?

Ønsker du at starte en gruppe op eller vil du vide mere om selvhjælpsgrupper, kan du kontakte Frivilligcentret.


Et fælles fundament selvhjælp

Fem kerneelementer

Vi har formuleret i alt fem kerneelementer, som udgør vores fælles fundament for Selvhjælp i FriSe. Kerneelementerne tager afsæt i det fælles værdigrundlag bestående af tre værdier: gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed. Kerneelementerne er illustreret i figuren til højre og uddybet på næste side.

Hvad er kerneelementer?

Kerneelementerne er kort sagt de helt centrale elementer, som vi sammen har vurderet, er nødvendige for, at vores selvhjælpsgrupper fører til de ønskede resultater for deltagerne uanset målgruppe og lokal kontekst.

Kerneelementerne er ikke selve aktiviteterne (fx en forsamtale) og beskriver ikke de helt konkrete måder, gruppeforløbene organiseres og udføres på. De udgøres derimod af den overordnede funktion, handling eller hensigt, der ligger i de konkrete aktiviteter. Fx kan en forventningsafstemning ske telefonisk eller personligt og over én eller flere samtaler, men kernen i det, som skal ske, er selve afklaringen af, om selvhjælp er det rette tilbud for deltageren.

Plads til lokale forskelle

Der vil være forskel på, hvordan selvhjælpsgrupper organiseres og gennemføres, fra organisation til organisation og fra gruppe til gruppe. Denne elastik rummer kerneelementerne. De fem kerneelementer er dog nødvendige for at ‘efterleve’ selvhjælpsindsatsen, da de binder os sammen og er bærende for indsatsen.